Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • § 1
  Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej, rozpowszechniania wiedzy związanej z tą dziedziną, na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 • § 2
  Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
 • § 3
  Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 • § 4
  Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 • § 5
  Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • § 6
  Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.
 • § 7
  Towarzystwo realizuje cele przez:

  • Organizację zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych.
  • Promowanie i koordynację badań naukowych.
  • Rozpowszechnianie wydawnictw i edycję czasopism naukowych.
  • Opracowywanie schematów właściwego postępowania lekarskiego.
  • Działania na rzecz właściwego szkolenia młodych lekarzy zainteresowanych chirurgią naczyniową.
  • Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów administracji publicznej.
 • § 8
  Towarzystwo celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
 • § 9
  Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, w tym swoich członków .
 • § 10
  Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Towarzystwo dopuszcza siedem kategorii członkostwa:

  • Członkostwo honorowe – zarezerwowane dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej chirurgii naczyniowej.
  • Członkostwo pełne – przyznaje się lekarzom posiadającym specjalizację z chirurgii naczyniowej.
  • Członkostwo pełne dla seniorów – przewidziane dla chirurgów naczyniowych po 65 roku życia.
  • Członkostwo niepełne (członek junior) – przewidziane dla młodych lekarzy (maksymalnie do 40 lat) w trakcie szkolenia w zakresie chirurgii naczyniowej.
  • Członkostwo stowarzyszone – dla lekarzy innych specjalności, których zainteresowania lub działalność są związane z chirurgią naczyniową. Członkostwo korespondencyjne – dla lekarzy zamieszkałych poza terenem Polski, zainteresowanych udziałem w pracach Towarzystwa.
  • Członkostwo korespondencyjne – dla lekarzy zamieszkałych poza terenem Polski, zainteresowanych udziałem w pracach Towarzystwa.
  • Członkostwo wspierające – przewidziane dla instytucji i osób prawnych zainteresowanych chirurgią naczyniową oraz finansowym wspieraniem działalności Towarzystwa.
 • § 11
  Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały po rekomendacji przez 2 pełnych członków.
 • § 12
  Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:

  • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
  • dbać o jego dobre imię,
  • popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
  • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz postanowień statutu;
  • regularnie opłacać składki.

  Członkowie Towarzystwa mają następujące prawa:

  • posiadać legitymację Towarzystwa i nosić odznaki z symbolem Towarzystwa,
  • korzystać z lokalu Towarzystwa,
  • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
  • korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności,
  • korzystać z innych możliwości, jakie składa swoim członkom Towarzystwo.

  Jedynie członkom pełnym, honorowym i korespondentom przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

 • § 13
  Instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom wymienionych w §12.
 • § 14

  • Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:
   • rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
   • wykluczenie przez Zarząd:
    • za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
    • uchylanie się od udziału w pracach Towarzystwa (nieusprawiedliwioną nieobecność
     na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach, co dotyczy jedynie pełnych członków),
    • zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa lata, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty,
    • na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 12 członków Towarzystwa z przyczyn określonych w podpunktach 1 i 2,
   • utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
   • śmierć członka,

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.

 • § 15
  Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. W okresie między uchwałą zarządu a Walnym Zgromadzeniem Członków, członkostwo jest zawieszone.

Rozdział II
Władze Stowarzyszenia

  • § 16
   Władzami Towarzystwa są:

   • Walne Zgromadzenie Członków,
   • Zarząd,
   • Komisja Rewizyjna,
   • Sąd Koleżeński.
  • § 17
   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa dwa lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
   Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami władzę sprawuje Zarząd.
   Członkowie Władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
  • § 18
   Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
  • §19
   Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.

   • Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwa lata lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków Komisji Rewizyjnej, lub 20 % członków pełnych Towarzystwa, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
   • W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza się na ten sam dzień 15 minut później – i może ono skutecznie obradować niezależnie od liczby członków uprawnionych do głosowania.
   • W Walnym Zgromadzeniu mogą i powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście.
   • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
    • uchwalanie programu działania Towarzystwa,
    • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
    • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
    • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
    • uchwalanie zmian statutu,
    • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji,
    • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
    • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
    • rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
    • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
    • ustalanie wysokości składek członkowskich.
   • Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.
   • Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
  • § 20

   • Zarząd składa się z 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
   • Zarząd składa się z Prezesa, Prezesa elekta, Prezesa ubiegłej kadencji, skarbnika , sekretarza i 3 innych członków Zarządu.
   • Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, na jedną 2 letnią kadencję. Prezes nie może być wybierany na dwie kolejne kadencje.
   • Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, zwołanym nie później niż w 7 dni po posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
   • Do kompetencji Zarządu należy:
    • przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
    • nadawanie członkostwa honorowego,
    • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
    • kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
    • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
    • organizacja nie rzadziej niż raz na dwa lata – naukowego zjazdu Towarzystwa.
   • W przypadku zmiany w składzie Zarządu w czasie kadencji Zarząd decyduje o obsadzie stanowisk i ewentualnym dokooptowaniu członka Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
   • Konsultant Krajowy ds. chirurgii naczyniowej staje się automatycznie członkiem Zarządu, o ile jest członkiem Towarzystwa. W innym przypadku uzyskuje akredytację jako obserwator prac Zarządu z głosem opiniodawczo-doradczym.
   • Przedstawiciel Polski przy ESVS uczestniczy w pracach Zarządu mając akredytację jako obserwator prac Zarządu z głosem opiniodawczo-doradczym.
  • § 21

   • Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
   • Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
   • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    • kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
    • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla zarządu, na Walnym Zgromadzeniu,
    • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
  • § 22

   • Sąd Koleżeński składa się z 5 członków Towarzystwa nie będących członkami Zarządu ani Komisji rewizyjnej.
   • Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa dotyczącego spraw Towarzystwa i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Towarzystwa.
   • Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku pisemnie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
   • Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości wszystkich członków.
   • Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  • § 23
   W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w §16 pkt. 3 i 4 w czasie trwania kadencji o nie więcej niż 1/3, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania przez właściwy organ na czas pozostający do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  • § 24

   • Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, oraz ofiarności publicznej.
   • Wysokość składek członkowskich ustala Zgromadzenie Walne, przy czym członkowie honorowi i seniorzy są zwolnieni od płacenia składek. Zwolnienie to nie obejmuje prenumeraty wydawnictwa za które wszyscy członkowie są obowiązani płacić niezależnie od kategorii członkostwa. W przypadku członkostwa niepełnego, składki wynoszą 50% sumy płaconej przez członka pełnego. Członkowie korespondenci i stowarzyszeni płacą składki w wysokości takiej jak członkowie pełni. Osoby aplikujące do członkostwa Towarzystwa zobowiązane są do opłaty wstępnej w wysokości 50% składki rocznej. Po ustanowieniu przez Towarzystwo wydawnictwa, składka członkowska związana będzie z jego prenumeratą.
   • Wezwanie do zapłaty składek członkowskich będzie wysyłane pocztą do wszystkich członków raz w roku.
   • Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
   • Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest 2 członków zarządu, działających łącznie (przy czym zawsze skarbnik lub jeden z prezesów).
  • § 25

   • Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
   • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
   • Powołanie likwidatora następuje na posiedzeniu, które podjęło uchwałę o likwidacji Towarzystwa. 4. Likwidatorem nie może być członek dotychczasowego Zarządu.
  • § 26
   W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 POBIERZ PDF