Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • § 1
  Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej, rozpowszechniania wiedzy związanej z tą dziedziną, na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 • § 2
  Siedzibą Towarzystwa jest aktualna siedziba Prezesa Towarzystwa.
 • § 3
  Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20 poz. 104, z późn. zm.), oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 • § 4
  Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 • § 5
  Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • § 6
  Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.
 • § 7
  Towarzystwo realizuje cele przez:

  • Organizację zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych,
  • Organizację zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych,
  • Promowanie i koordynację badań naukowych,
  • Rozpowszechnianie wydawnictw i edycję czasopism naukowych,
  • Opracowywanie schematów właściwego postępowania lekarskiego,
  • Działania na rzecz właściwego kształtu specjalizacji z chirurgii naczyniowej,
  • Działania na rzecz właściwego szkolenia młodych lekarzy zainteresowanych chirurgią naczyniową.
 • § 8
  Towarzystwo celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
 • § 9
  Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
 • § 10
  Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.Towarzystwo dopuszcza siedem kategorii członkostwa:

  • Członkostwo honorowe – zarezerwowane dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej chirurgii naczyniowej .
  • Członkostwo pełne – przyznaje się lekarzom posiadającym specjalizację z chirurgii naczyniowej
  • Członkostwo pełne dla seniorów – przewidziane dla chirurgów naczyniowych po 65 roku życia
  • Członkostwo niepełne (członek junior) – przewidziane dla młodych lekarzy (maksymalnie do 40 lat) w trakcie szkolenia w zakresie chirurgii naczyniowej.
  • Członkostwo stowarzyszone – dla lekarzy innych specjalności, których zainteresowania lub działalność są związane z chirurgią naczyniowa.
  • Członkostwo korespondencyjne – dla lekarzy zamieszkałych poza terenem Polski, zainteresowanych udziałem w pracach Towarzystwa.
  • Członkostwo wspierające – przewidziane dla instytucji i osób prawnych zainteresowanych chirurgią naczyniową oraz finansowym wspieraniem działalności Towarzystwa.
 • § 11
  Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały po rekomendacji przez 2 pełnych członków.
 • § 12
  Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:

  • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
  • dbać o jego dobre imię,
  • popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
  • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz postanowień statutu,
  • regularnie opłacać składki.

  Członkowie Towarzystwa mają następujące prawa:

  • posiadać legitymację Towarzystwa i nosić odznaki z symbolem Towarzystwa,korzystać z lokalu Towarzystwa,
  • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
  • korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności,
  • korzystać z innych możliwości, jakie składa swoim członkom Towarzystwo.

  Jedynie członkom pełnym, honorowym i korespondentom przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

 • § 13
  Instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa,Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom wymienionych w §12.
 • § 14

  • Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:
   • rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
   • wykluczenie przez Zarząd:
    • za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
    • uchylanie się od udziału w pracach Towarzystwa (nieusprawiedliwioną nieobecność na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach, co dotyczy jedynie pełnych członków),
    • zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa lata, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty,
    • na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 12 członków Towarzystwa z przyczyn określonych lit. a i b,
    • utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
   • śmierć członka
  • Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
 • § 15
  Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
Władze Stowarzyszenia

 • § 16
  Władzami Towarzystwa są:

  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
 • § 17
  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa dwa lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
  Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami władzę sprawuje Zarząd.
  Członkowie Władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
 • § 18
  Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 • §19
  Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.

  • Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwa lata lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków Komisji Rewizyjnej, lub 20 % członków pełnych Towarzystwa, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
  • W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza się na ten sam dzień 15 minut później – i może ono skutecznie obradować niezależnie od liczby członków uprawnionych do głosowania.
  • W Walnym Zgromadzeniu mogą i powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście.
  • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   • uchwalanie programu działania Towarzystwa,
   • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
   • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
   • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
   • uchwalanie zmian statutu,
   • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji,
   • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
   • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
   • rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
   • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
   • ustalanie wysokości składek członkowskich.
  • Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.
  • Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 • § 20

  • Zarząd składa się z 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
  • Zarząd składa się z Prezesa, Prezesa elekta, Prezesa ubiegłej kadencji, skarbnika , sekretarza i 3 innych członków Zarządu.
  • Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, na jedną 2 letnią kadencję. Prezes nie może być wybierany na dwie kolejne kadencje.
  • Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, zwołanym nie później niż w 7 dni po posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
  • Do kompetencji Zarządu należy:
   • przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
   • nadawanie członkostwa honorowego,
   • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
   • kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
   • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
   • organizacja nie rzadziej niż raz na dwa lata – naukowego zjazdu Towarzystwa.
  • W przypadku zmiany w składzie Zarządu w czasie kadencji Zarząd decyduje o obsadzie stanowisk i ewentualnym dokooptowaniu członka Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
  • Konsultant Krajowy ds. chirurgii naczyniowej staje się automatycznie członkiem Zarządu, o ile jest członkiem Towarzystwa. W innym przypadku uzyskuje akredytację jako obserwator prac Zarządu z głosem opiniodawczo-doradczym.
  • Przedstawiciel Polski przy ESVS uczestniczy w pracach Zarządu mając akredytację jako obserwator prac Zarządu z głosem opiniodawczo-doradczym.


 • § 21

  • Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
  • Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
  • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   • kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
   • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla zarządu, na Walnym Zgromadzeniu,
   • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 • § 22

  • Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Towarzystwa nie będących członkami Zarządu ani Komisji rewizyjnej.
  • Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa dotyczącego spraw Towarzystwa i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Towarzystwa.
  • Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku pisemnie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
  • Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości wszystkich członków.
  • Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  • Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
 • § 23
  W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w §16 pkt. 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania przez zarząd na czas pozostający do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 • § 24

  • Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, oraz ofiarności publicznej.
  • Wysokość składek członkowskich ustala Zgromadzenie Walne, przy czym członkowie honorowi i seniorzy są zwolnieni od płacenia składek. Zwolnienie to nie obejmuje prenumeraty wydawnictwa za które wszyscy członkowie są obowiązani płacić niezależnie od kategorii członkostwa. W przypadku członkostwa niepełnego, składki wynoszą 50% sumy płaconej przez członka pełnego. Członkowie korespondenci i stowarzyszeni płacą składki w wysokości takiej jak członkowie pełni. Osoby aplikujące do członkostwa Towarzystwa zobowiązane są do opłaty wstępnej w wysokości 50% składki rocznej. Po ustanowieniu przez Towarzystwo wydawnictwa, składka członkowska związana będzie z jego prenumeratą.
  • Wezwanie do zapłaty składek członkowskich będzie wysyłane pocztą do wszystkich członków raz w roku.
  • Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
  • Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest 2 członków zarządu, działających łącznie (przy czym zawsze skarbnik lub jeden z prezesów).
 • § 25

  • Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
  • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
  • Powołanie likwidatora następuje na posiedzeniu, które podjęło uchwałę o likwidacji Towarzystwa.
  • Likwidatorem nie może być członek dotychczasowego Zarządu.


 • § 26
  W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.