STATUT

§ 1
Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej, rozpowszechniania wiedzy związanej z tą dziedziną, na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

§ 3
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 7
Towarzystwo realizuje cele przez:

 • Organizację zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych.
 • Promowanie i koordynację badań naukowych.
 • Rozpowszechnianie wydawnictw i edycję czasopism naukowych.
 • Opracowywanie schematów właściwego postępowania lekarskiego.
 • Działania na rzecz właściwego szkolenia młodych lekarzy zainteresowanych chirurgią naczyniową.
 • Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów administracji publicznej.

§ 8
Towarzystwo celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9
Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, w tym swoich członków .

§ 10
Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Towarzystwo dopuszcza siedem kategorii członkostwa:

 • Członkostwo honorowe – zarezerwowane dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej chirurgii naczyniowej.
 • Członkostwo pełne – przyznaje się lekarzom posiadającym specjalizację z chirurgii naczyniowej.
 • Członkostwo pełne dla seniorów – przewidziane dla chirurgów naczyniowych po 65 roku życia.
 • Członkostwo niepełne (członek junior) – przewidziane dla młodych lekarzy (maksymalnie do 40 lat) w trakcie szkolenia w zakresie chirurgii naczyniowej.
 • Członkostwo stowarzyszone – dla lekarzy innych specjalności, których zainteresowania lub działalność są związane z chirurgią naczyniową. Członkostwo korespondencyjne – dla lekarzy zamieszkałych poza terenem Polski, zainteresowanych udziałem w pracach Towarzystwa.
 • Członkostwo korespondencyjne – dla lekarzy zamieszkałych poza terenem Polski, zainteresowanych udziałem w pracach Towarzystwa.
 • Członkostwo wspierające – przewidziane dla instytucji i osób prawnych zainteresowanych chirurgią naczyniową oraz finansowym wspieraniem działalności Towarzystwa.

§ 11
Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały po rekomendacji przez 2 pełnych członków.

§ 12
Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:

 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
 • dbać o jego dobre imię,
 • popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz postanowień statutu;
 • regularnie opłacać składki.

Członkowie Towarzystwa mają następujące prawa:

 • posiadać legitymację Towarzystwa i nosić odznaki z symbolem Towarzystwa,
 • korzystać z lokalu Towarzystwa,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
 • korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności,
 • korzystać z innych możliwości, jakie składa swoim członkom Towarzystwo.

Jedynie członkom pełnym, honorowym i korespondentom przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 13
Instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom wymienionych w §12.

§ 14

 • Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:
  • rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
  • wykluczenie przez Zarząd:
   • za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
   • uchylanie się od udziału w pracach Towarzystwa (nieusprawiedliwioną nieobecność
    na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach, co dotyczy jedynie pełnych członków),
   • zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa lata, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty,
   • na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 12 członków Towarzystwa z przyczyn określonych w podpunktach 1 i 2,
  • utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierć członka,

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.

§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. W okresie między uchwałą zarządu a Walnym Zgromadzeniem Członków, członkostwo jest zawieszone.

§ 16
Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.

§ 17
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa dwa lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami władzę sprawuje Zarząd.
Członkowie Władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 18
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§19
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.

 • Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwa lata lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków Komisji Rewizyjnej, lub 20 % członków pełnych Towarzystwa, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 • W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza się na ten sam dzień 15 minut później – i może ono skutecznie obradować niezależnie od liczby członków uprawnionych do głosowania.
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą i powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście.
 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  • uchwalanie programu działania Towarzystwa,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
  • rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
  • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.
 • Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

 • Zarząd składa się z 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 • Zarząd składa się z Prezesa, Prezesa elekta, Prezesa ubiegłej kadencji, skarbnika , sekretarza i 3 innych członków Zarządu.
 • Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, na jedną 2 letnią kadencję. Prezes nie może być wybierany na dwie kolejne kadencje.
 • Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, zwołanym nie później niż w 7 dni po posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
 • Do kompetencji Zarządu należy:
  • przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
  • nadawanie członkostwa honorowego,
  • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  • organizacja nie rzadziej niż raz na dwa lata – naukowego zjazdu Towarzystwa.
 • W przypadku zmiany w składzie Zarządu w czasie kadencji Zarząd decyduje o obsadzie stanowisk i ewentualnym dokooptowaniu członka Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • Konsultant Krajowy ds. chirurgii naczyniowej staje się automatycznie członkiem Zarządu, o ile jest członkiem Towarzystwa. W innym przypadku uzyskuje akredytację jako obserwator prac Zarządu z głosem opiniodawczo-doradczym.
 • Przedstawiciel Polski przy ESVS uczestniczy w pracach Zarządu mając akredytację jako obserwator prac Zarządu z głosem opiniodawczo-doradczym.

§ 21

 • Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 • Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla zarządu, na Walnym Zgromadzeniu,
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 22

 • Sąd Koleżeński składa się z 5 członków Towarzystwa nie będących członkami Zarządu ani Komisji rewizyjnej.
 • Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa dotyczącego spraw Towarzystwa i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Towarzystwa.
 • Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku pisemnie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 • Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości wszystkich członków.
 • Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 23
W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w §16 pkt. 3 i 4 w czasie trwania kadencji o nie więcej niż 1/3, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania przez właściwy organ na czas pozostający do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 24

 • Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, oraz ofiarności publicznej.
 • Wysokość składek członkowskich ustala Zgromadzenie Walne, przy czym członkowie honorowi i seniorzy są zwolnieni od płacenia składek. Zwolnienie to nie obejmuje prenumeraty wydawnictwa za które wszyscy członkowie są obowiązani płacić niezależnie od kategorii członkostwa. W przypadku członkostwa niepełnego, składki wynoszą 50% sumy płaconej przez członka pełnego. Członkowie korespondenci i stowarzyszeni płacą składki w wysokości takiej jak członkowie pełni. Osoby aplikujące do członkostwa Towarzystwa zobowiązane są do opłaty wstępnej w wysokości 50% składki rocznej. Po ustanowieniu przez Towarzystwo wydawnictwa, składka członkowska związana będzie z jego prenumeratą.
 • Wezwanie do zapłaty składek członkowskich będzie wysyłane pocztą do wszystkich członków raz w roku.
 • Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
 • Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest 2 członków zarządu, działających łącznie (przy czym zawsze skarbnik lub jeden z prezesów).

§ 25

 • Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 • Powołanie likwidatora następuje na posiedzeniu, które podjęło uchwałę o likwidacji Towarzystwa. 4. Likwidatorem nie może być członek dotychczasowego Zarządu.

§ 26
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.